GROM BLACK PB

innowacyjny zestaw pomiarowy z przelewem Palmera-Bowlusa
szczelny  •  może być zakopany  •  łatwa zabudowa  •  tani  •  dokładny

Wprowadzenie

UWAGA!
Liczniki ścieków nie podlegają (aktualnie) prawnej kontroli metrologicznej!

Strony rozliczeń z ilości ścieków mogą wybrać dowolną metodę pomiaru i dowolne urządzenie pomiarowe a swój wybór zapisują do UMOWY dwustronnej, zapisując tam istotne dla rozliczeń wymagania.

Z naszego,  ponad 25 letniego doświadczenia wynika, że oferowane przez ALFINE-TIM liczniki ścieków były i są często wskazane i akceptowane jako podstawa do wzajemnych rozliczeń i są zwykle wpisane do  dwustronnej UMOWY rozliczeniowej. Stanowi to wyraz zaufania do naszego profesjonalizmu w kwestiach rzetelnych pomiarów a później współuczestnictwa w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Udział firmy ALFINE-TIM zaczyna się w cyklu od projektu do instalacji i jest kontynuowany na etapie eksploatacji z posprzedażną opieką serwisową włącznie.

GROM o nazwie handlowej BLACK to najmłodsze, nowoczesne i INNOWACYJNE rozwiązanie przepływomierza, taniego i sensownie dostosowanego do aplikacji tj. do pomiaru ilości ścieków płynących grawitacyjnie kanałami otwartymi o przekroju okrągłym. Istotne jest, aby mierzony przepływ był ustalony i wolnozmienny tj. podobny np. do przepływu wody w rzekach.

W opomiarowaniu przepływu cieczy wykorzystuje się wiele metod wykorzystujących od dawna dedykowane prawa fizyki/mechaniki płynów, które są stosowane w praktyce: jako przelewy prostokątne, trójkątne i inne. Wśród znanych i opisanych metod znajdujemy również koryta/zwężki Venturiego i Palmera-Bowlusa, w których istotą jest zmiana przekroju przepływu, która z kolei prowadzi do zmiany wysokości płynącego medium, metrologicznie liczalnej w funkcji przepływu. I tak, zwężki Venturiego, przy zachowanym poziomie dna mają zwężenie w poziomie a z kolei zwężka Palmera-Bowlusa ma pionowe podbicie dna przelewu. Każda z tych metod przetwarza zmianę energii kształtu przepływu na wielkość mierzalną jaką jest poziom płynącej cieczy w miejscu przewężenia.

Do naszych urządzeń pomiarowych wybraliśmy przelew Palmera-Bowlusa, który niejako z zasady jest dostosowany do montażu w rurociągach i kanałach o przekroju okrągłym i może być instalowany również w rurociągach już istniejących. Ważne jest, aby utrzymać poziomą zabudowę przelewu niezależnie od spadku  rurociągu. Trzeba przestrzegać aby przepływ maksymalny nie powodował znacznego przekroczenia wysokości odpowiadającej połowie średnicy rurociągu, bo może to powodować błędotwórcze spiętrzanie się płynącego medium. Jest to istotne, ponieważ przepływ powinien być swobodny czyli beż podtapiania.

W tym miejscu należy nadmienić, że Norma ISO 4359 dotyczy koryt U-kształtnych i może również, tylko częściowo, dotyczyć koryt z przelewem Palmera-Bowlusa, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy prefabrykowany zestaw nie ma okrągłego króćca, umieszczonego zbyt blisko na wypływie z przelewu U-kształtnego.

Podsumowując – warunkiem poprawnego pomiaru jest brak takiej zmiany przekroju płynącej cieczy, która powoduje spiętrzenie a w korycie U-kształtnym z okrągłym króćcem na wypływie jest to przy zbyt dużym przepływie praktycznie niemożliwe.

Rozwiązanie firmy ALFINE-TIM o nazwie handlowej GROM BLACK ma stosownie dostosowaną wartość mierzalnego przepływu maksymalnego a ponadto, każdy wyprodukowany egzemplarz licznika ścieków jest kalibrowany NA MOKRO, z wykorzystaniem przepływomierza elektromagnetycznego, mierzącego przy całkowicie wypełnionym rurociągu, który jest wzorcem niepodważalnym. Takie wzorcowanie NA MOKRO umożliwia korektę charakterystyki, przez co eliminuje się błędy systematyczne jak również tolerancje o charakterze mechanicznym czy montażowym.

Kwestie interpretacji wyników pomiarów i błędów pomiarowych opieramy na normie DIN-19559, która przystępnie opisuje zagadnienia związane z takimi pomiarami. Pewne wnioski co do dokładności pomiaru można wysnuć również z wymagań dotyczących WODOMIERZY, których granice błędów podczas legalizacji wynoszą +/-2% (w górnym zakresie przepływu) oraz +/- 5% (w dolnym zakresie przepływu). Podkreślić należy, że dopuszczalne błędy WODOMIERZY w użytkowaniu mogą mieć wartość dwukrotnie większą! Oczekiwanie zatem aby przepływomierz do ścieków mierzył tak samo dokładnie jak WODOMIERZ jest pozbawione logicznego sensu, bo ścieki komunalne to nie woda …

 

Wybrane cechy wyróżniające

Innowacyjne cechy techniczne

 • Czujnik jest wykonany jako odcinek standardowej rury PVC lub PE, co ułatwia zabudowę w istniejącym kanale ściekowym a do zabudowy wystarczą standardowe nasuwki/łączniki. Jest to zatem rozwiązanie najtańsze z możliwych.
 • Czujnik jest wykonany jako szczelny (IP68) i może być zakopany a tym samym odpadają koszty wykonania studzienki pomiarowej.
 • W czujniku przewidziano dodatkowe przyłącza umożliwiające: płukanie, montaż czujnika temperatury/pH pobór próbek oraz podgląd wnętrza czujnika.
 • GROM BLACK jako licznik ścieków zapewnia dokładność pomiaru równą dokładności legalizowanych WODOMIERZY!
 • W dostawie jest Imienny Certyfikat kalibracji NA MOKRO.

Podstawowe dane techniczne

 • Typoszereg i zakres pomiaru
  Uwaga: Standardowa długość czujnika wynosi 100 cm.

         GROM BLACK 110    Zakres pomiaru  0.05 … 5 m3/h
         GROM BLACK 160    Zakres pomiaru  0.2 … 20 m3/h
         GROM BLACK 200    Zakres pomiaru  0.4 … 40 m3/h
         GROM BLACK 250    Zakres pomiaru  0.7 … 70 m3/h
         GROM BLACK 315    Zakres pomiaru  1.0 … 100 m3/h

 • Dokładność pomiaru jest równa standardowej dokładności dla wodomierzy (w warunkach referencyjnych) i wynosi:
  – 2% wartości mierzonej/wskazanej dla 20 … 100% zakresu pomiarowego
  – 5% wartości mierzonej/wskazanej dla 5 … 20% zakresu pomiarowego
 • Montaż czujnika: poziomo, kontrola ustawienia w obu osiach przy użyciu poziomicy
 • Zasilanie: 24V DC, pobór prądu: ok. 100 mA
  – długość kabla sygnałowego (sondy poziomu) = 7 m (standard)
  – zasilanie z akumulatora: pobór prądu ok. 150 mA
 • Szafka pomiarowa z liczydłem i osprzętem do odczytu lokalnego: wymiary 300 x 200 x 150 mm
 • Opcja z transmisją DO CHMURY, rejestracją i odczytem przez INTERNET = kontakt z ALFINE-TIM.

Opomiarowanie rozliczeniowe:
wody opadowe, roztopowe, chłodnicze, powierzchniowe, ścieki

PRAWO WODNE,
Prawo Ochrony Środowiska,
O zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
WODY POLSKIE

Firma ALFINE-TIM oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.