Grawitacyjne zestawy pomiarowe GROM
Rozliczeniowe liczniki ścieków

wody opadowe  •  roztopowe  •  chłodnicze  •  popłuczne
ścieki bytowe  •  ścieki oczyszczone i inne

RS-01   //   RS-02
Innowacyjne zestawy
do pomiaru poziomu w studzienkach kanalizacyjnych

Grawitacyjne zestawy pomiarowe GROM
OFERTA JUBILEUSZOWA

Przepływomierze mierzące pełnym przekrojem
OFERTA JUBILEUSZOWA

Przepływomierze bezinwazyjne
OFERTA JUBILEUSZOWA

Przepływomierze inline
ciecze / powietrze / gazy

studzienki kanalizacyjne
monitoring  •  rejestracja

Pomiary stężeń/koncentracji gęstość / chlor / pH / inne