GROM BLACK PB

innowacyjny zestaw pomiarowy z przelewem Palmera-Bowlusa
szczelny  •  może być zakopany  •  łatwa zabudowa  •  tani  •  dokładny

Rozliczenia - Norma DIN 19559-1

Liczniki ścieków nie podlegają aktualnie prawnej kontroli metrologicznej.
Zagadnienia opomiarowania ścieków płynących kanałami otwartymi, z uwzględnieniem metod i błędów pomiaru, przybliża Norma DIN 19559-1:1983-07, którą uznajemy za normę wiodącą:

 • Pomiary przepływu ścieków w kanałach i przewodach otwartych
  (norma przetłumaczona na język polski => kontakt z ALFINE-TIM)
 • Measurement of flow of waste water in open channels and gravity conduits; general information
  (norma w j. angielskim)
 • Durchflußmessung von Abwasser in offenen Gerinnen und Freispiegelleitungen;
  Allgemeine Angaben (norma w j. niemieckim)

 

Wprowadzenie

Zestawy z grupy GROM FAMILY są przeznaczone do opomiarowania cieczy płynących grawitacyjnie kanałami otwartymi o dowolnym kształcie. Kanał otwarty oznacza swobodną, bezciśnieniową powierzchnię cieczy.

Dla zapewnienia stabilnych wskazań należy wytłumić (uspokoić) przepływ po stronie napływu na czujnik, tzn. zapewnić, aby przepływ był wolnozmienny, ustalony i o symetrycznym rozkładzie prędkości. Zabroniony jest przepływ o charakterze turbulentnym („strzelającym”) lub szybkozmienny. Jest to zgodne z praktyką wolnozmiennego przepływu grawitacyjnego w kanałach ściekowych, ponieważ gwałtowny spust ścieków lub krótkotrwałe włączenie pompy może spowodować zawirowania z błędotwórczym udziałem powietrza.
Zalecenia te można łatwo spełnić przez zapewnienie długiego, o jednorodnym przekroju i prostego odcinka dopływowego do miejsca pomiaru.

Zestawy z grupy GROM FAMILY mogą być zastosowane do rozliczeniowego i kontrolnego opomiarowania:

 • ścieków oczyszczonych i nieoczyszczonych.
 • wód opadowych, wód roztopowych, wód popłucznych, wód chłodniczych i innych.

Opis zestawu

Strony rozliczeń z ilości ścieków mogą wybrać dowolną metodę pomiaru i dowolne urządzenie pomiarowe a swój wybór zapisują do UMOWY dwustronnej, zapisując tam istotne dla rozliczeń wymagania.

Z naszego, ponad 25 letniego doświadczenia wynika, że oferowane przez ALFINE-TIM liczniki ścieków były i są często wskazane i akceptowane jako podstawa do wzajemnych rozliczeń i są zwykle wpisane do  dwustronnej UMOWY rozliczeniowej. Stanowi to wyraz zaufania do naszego profesjonalizmu w kwestiach rzetelnych pomiarów a później współuczestnictwa w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Udział firmy ALFINE-TIM zaczyna się w cyklu od projektu do instalacji i jest kontynuowany na etapie eksploatacji z posprzedażną opieką serwisową włącznie.

GROM o nazwie handlowej BLACK to najmłodsze, nowoczesne i INNOWACYJNE rozwiązanie przepływomierza, taniego i sensownie dostosowanego do aplikacji tj. do pomiaru ilości ścieków płynących grawitacyjnie kanałami otwartymi o przekroju okrągłym. Istotne jest, aby mierzony przepływ był ustalony i wolnozmienny tj. podobny np. do przepływu wody w rzekach.

Każdy wyprodukowany egzemplarz licznika ścieków jest kalibrowany NA MOKRO, z wykorzystaniem przepływomierza elektromagnetycznego, mierzącego przy całkowicie wypełnionym rurociągu, który jest wzorcem niepodważalnym. Takie wzorcowanie NA MOKRO umożliwia korektę charakterystyki, przez co eliminuje się błędy systematyczne jak również tolerancje o charakterze mechanicznym czy montażowym.

Zestaw pomiarowy GROM z przelewem Palmera-Bowlusa niejako z zasady jest dostosowany do montażu w rurociągach i kanałach o przekroju okrągłym i może być instalowany również w rurociągach już istniejących. Ważne jest, aby utrzymać poziomą zabudowę przelewu niezależnie od spadku  rurociągu.

GROM BLACK PB – Innowacyjny zestaw pomiarowy

 • GROM BLACK PB z przelewem Palmera-Bowlusa jest Nowoczesny i Tani.
 • GROM BLACK PB jest wykonany jako odcinek rury z zainstalowanym przelewem Palmera-Bowlusa oraz ultradźwiękowym  sensorem poziomu.cieczy płynącej.
 • Czujnik posiada zwartą SZCZELNĄ obudowę (opcja IP68), co umożliwia zakopanie czujnika w ziemi i redukcję kosztów dzięki uniknięciu konieczności budowania studzienki pomiarowej. W czujniku przeznaczonym do zakopania będą przewidziane specjalne osłony przyłączy oraz kabli pomiarowych.
 • GROM BLACK PB jest dostępny w dwóch wykonaniach:
  Standard = wykonanie z jednym przyłączem dla sensora poziomu + rewizja
  FULL = wykonanie opcjonalne z trzema przyłączami + rewizja
 • Dodatkowe przyłącza umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności:
  – podłączenie kamery inspekcyjnej umożliwiającej wgląd do wnętrza czujnika
  – podłączenie sensora temperatury lub pH ścieków
  – podłączenie sondy do poboru próbek ścieków
  – podłączenie węża do przepłukania wnętrza czujnika.
 • Przyłącza procesowe są dostosowane do typoszeregu rur stosowanych w aplikacjach WOD-KAN dzięki czemu połączenie z rurociągiem może być wykonane np. przy użyciu typowych nasuwek.
 • GROM BLACK PB jest dostarczany z Imiennym Certyfikatem Kalibracji na mokro (z wydrukiem błędów), który może być załącznikiem do Umowy Rozliczeniowej między dowolnymi stronami, zgodnie z Ustawą „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” czy „Wodami Polskimi” w sensie Ustawy Prawo Wodne a także „Ustawy Prawo Ochrony Środowiska”.

Cechy wyróżniające

 • Wykonanie tanie, szczelne, bez materiałów korodujących
 • GROM BLACK PB jest dostarczany w wykonaniu PLUG & PLAY a więc …
  – wystarczy zamontować i włączyć zasilanie = pomiary rozpoczynają się natychmiast!
  – po zanstalowaniu na obiekcie nie jest potrzebna kalibracja ani ustawianie zera!
  – nie są potrzebne specjalne kwalifikacje!
 • Zestaw jest niezawodny i łatwy w serwisowaniu
 • Pomiar przepływu w obu kierunkach
 • Oddzielne liczniki objętości dla każdego kierunku przepływu
 • Odporny na cofki i podtopienia
 • Możliwość zdalnych odczytów i zdalnego serwisu

Zakres pomiarowy i dokładność

 • Zakresy pomiarowe oraz typowe wymiary czujników dla różnych średnic podano w tabeli.
  Zakres pomiaru zależy od gęstości ścieków lub wód innych np. opadowych oraz od materiału i nachylenia rurociągu na napływie w miejscu pomiaru.
 • Dokładność pomiaru jest wyróżniająca i wynosi typowo 1% zakresu pomiarowego w rozumieniu Normy DIN 19559 cz. 1. Normę tę uznajemy za podstawową, gdyż przedstawia podstawowe zagadnienia opomiarowania ścieków płynących kanałami otwartymi.
 • Założono, że stan normalnej / znamionowej pracy oznacza wypełnienie rurociągu do ok. 80% średnicy wewnętrznej.
  W przypadku zablokowania wypływu ze ściekomierza może nastąpić całkowite wypełnienie rurociągu w miejscu pomiaru. Stan ten jest rozpoznawany i sygnalizowany jako ALARM, oznaczający przekroczenie zakresu pomiarowego. Jednakże podczas naszego ponad 25-letniego doświadczenia nie odnotowaliśmy przypadku aby miejsce pomiaru wypełniło się całkowicie.
  Tego rodzaju stan awaryjny można bez problemu zapisać w umowie rozliczeniowej między stronami.
  Stan ALARM oznacza konieczność sprawdzenia i przywrócenia drożności instalacji.
 • GROM BLACK PB jest dostarczany z Imiennym Certyfikatem Kalibracji na mokro (z wydrukiem błędów), który może być załącznikiem do Umowy Rozliczeniowej między dowolnymi stronami, zgodnie z Ustawą „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” czy „Wodami Polskimi” w sensie Ustawy Prawo Wodne a także „Ustawy Prawo Ochrony Środowiska”.

GROM BLACK PB
podczas badań na mokro
na stanowisku firmy ALFINE-TIM

GROM BLACK PB
wykonanie Standard

GROM BLACK PB
wykonanie FULL

Szafka pomiarowa (przykład)

GROM BLACK PB

Wymiary  •  Zakres pomiarowy  •  Przepustowość

Średnica zewnętrzna (przyłączeniowa)
mm

Długość zabudowy
standard
mm

Zakres
pomiarowy
MIN / MAX
m3/h

Przepustowość
(całkowite wypełnienie) / *
m3/h

110
160
200
250
315

ok. 1000
standard

0.05 … 7
    0.2 … 25
    0.4 … 50
    0.6 … 80
      0.8 … 180

ok.  12
ok.  35
ok.  60
 ok. 110
 ok. 300

Uwaga:

* Orientacyjne zakresy pomiarowe i przepustowość podano dla przepływu grawitacyjnego ścieków i nachylenia ok. 0.5%.

 

Czujnik / odcinek pomiarowy

 • Standardowe średnice zewnętrzne czujnika: 110 / 160 / 200 / 250 / 315 mm.
  Typowe zakresy pomiarowe oraz wymiary czujników o różnych średnicach podano w tabeli.
 • Dobór średnicy czujnika i zakres pomiarowy są ustalane indywidualnie – po wywiadzie wstępnym z Projektantem / Zamawiającym.
 • W czujniku są zabudowane: przelew Palmera-Bowlusa oraz ultradźwiękowy sensor poziomu.
 • Długość zabudowy odcinka pomiarowego wynosi standardowo 100 cm, ale opcjonalnie może być dostosowana do wymagań Zamawiającego.
 • Przyłącza procesowe są dostosowane do typoszeregu rur stosowanych w aplikacjach WOD-KAN.
 • Czujnik nie ma metalowych kołnierzy, nie wymaga śrub i jest bardzo lekki.
 • Czujnik jest wykonany jako odcinek standardowej rury PVC lub PE, odporny na ścieki o praktycznie dowolnym składzie. Temperatura cieczy płynącej do +80 °C
 • Czujnik jest wykonany jako szczelny (opcja IP68) i może być zakopany, tym samym odpadają koszty wykonania studzienki pomiarowej, pod warunkiem zapewnienia możliwości awaryjnego odkopania odcinka pomiarowego dla ewentualnej wymiany sensora poziomu lub sensora prędkości.
 • Opcja = odcinek pomiarowy może być doposażony w dodatkowe przyłącza do podłączenia np. kamery inspekcyjnej, sensora  temperatury ścieków, sensora pH, sondy poboru próbek, węża do płukania wnętrza czujnika.

Liczydło elektroniczne

 • Liczydło elektroniczne do odczytów lokalnych jest wyposażone w duży czytelny wyświetlacz na którym eksponowane są: chwilowa wartość przepływu i przepływ objętościowy.
 • Zasilanie bezpieczne: 24 V DC, pobór prądu: ok. 100 mA; opcjonalnie dostępne jest zasilanie EKO-POWER:
  – zasilanie z akumulatora: pobór prądu ok. 150 mA
  – zasilanie z systemu Akumulator +Solar + Wiatr
  NOWOŚĆ = możliwość zasilania z Generatora wodnego, napędzanego strumieniem mierzonej
      cieczy (np. deszczówka, wody burzowe).
 • GROM BLACK PB jest dostarczany z oprzyrządowaną szafką pomiarową, w której jest zainstalowane liczydło elektroniczne i wyposażenie; standardowe wymiary szafki 300 x 200 x 150 mm (w uzasadnionych przypadkach 800 x 600 x 300).
 • Opcja = Komunikacja cyfrowa RS485/MODBUS RTU lub Ethernet => do systemu SCADA.
 • Opcja = Rejestracja lokalna danych pomiarowych w pamięci inteligentnego liczydła / interwał co 1 sekundę / pojemność pamięci wystarcza na rok rejestracji.

Instalacja

 • Zalecana jest standardowo zabudowa w szczelnej studni pomiarowej o średnicy 1200 … 1500 mm; w uzasadnionych przypadkach odcinek pomiarowy może być zakopany (=> kontakt z ALFINE-TIM).
 • Odcinek pomiarowy powinien być zainstalowany poziomo, kontrola ustawienia w obu osiach przy użyciu poziomicy.
 • Połączenia w szczelny system pomiarowy mogą być realizowane przy użyciu standardowych nasuwek/łączników. Jest to rozwiązanie optymalne, ponieważ jest najtańsze z możliwych a jednocześnie zapewnia łatwy montaż oraz demontaż serwisowy.
 • Długość kabla sygnałowego przy sensorze poziomu wynosi standardowo 7 m.

Zakres dostawy

 • Czujnik o zamówionej długości, z przyłączami
 • Sonda poziomu (ultradźwiękowa)
 • Opcje = kamera inspekcyjna, czujnik temperatury cieczy płynącej i inne według ustaleń
 • Szafka pomiarowa z osprzętem
 • Akcesoria montażowe według ustaleń.
 • Imienny Certyfikat Kalibracji na mokro.

Akcesoria

Licznik elektromechaniczny niekasowalny gwarantuje zapamiętanie ostatniego stanu na wypadek uszkodzenia przetwornika / liczydła elektronicznego albo na wypadek trwałego zaniku napięcia zasilania zestawu.

Licznik zaników zasilania i łącznego czasu ich trwania = nasz standard..

Lampka sygnalizacyjna stanu ALARM, umieszczona na szafce pomiarowej

Generator wodny napędzany strumieniem mierzonej cieczy = umożliwia opcjonalne zasilanie szczególnie w przypadku opomiarowania deszczówki i wód burzowych.

Akcesoria montażowe

Łącznik adaptacyjny

Łącznik adaptacyjny i redukcja

GROM BLACK VP w wykonaniu specjalnym, z przyłączami szczelnymi zapewniającymi możliwość inspekcji przy użyciu kamery, pobieranie próbek, pomiar pH, pomiar temperatury, płukanie wnętrza czujnika – także w czujniku zakopanym

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.