OFERTA JUBILEUSZOWA

GROM BLACK VP

•  elektromagnetyczny pomiar prędkości + ultradźwiękowy pomiar poziomu 
•  bez kołnierzy  •  łatwa zabudowa  •  szczelny  •  do zakopania w ziemi

Rozliczenia - Norma DIN 19559-1

Liczniki ścieków nie podlegają aktualnie prawnej kontroli metrologicznej.
Zagadnienia opomiarowania ścieków płynących kanałami otwartymi, z uwzględnieniem metod i błędów pomiaru, przybliża Norma DIN 19559-1:1983-07, którą uznajemy za normę wiodącą:

 • Pomiary przepływu ścieków w kanałach i przewodach otwartych
  (norma przetłumaczona na język polski => kontakt z ALFINE-TIM)
 • Measurement of flow of waste water in open channels and gravity conduits; general information
  (norma w j. angielskim)
 • Durchflußmessung von Abwasser in offenen Gerinnen und Freispiegelleitungen; Allgemeine Angaben
  (norma w j. niemieckim)

Wprowadzenie

GROM BLACK VP jest uproszczoną konstrukcyjnie wersją zestawu GROM BLUE.

Zestaw GROM BLACK VP jest przeznaczony do pomiaru przepływu i ilości cieczy przewodzących prąd, płynących grawitacyjnie kanałami otwartymi o przekroju okrągłym.

Zaleca się aby przepływ był ustalony tj. o symetrycznym rozkładzie prędkości. Można to zapewnić przez wystarczająco długi odcinek prosty na napływie na miejsce pomiaru.

Podobnie jak w zestawie GROM BLUE, objętość płynącej cieczy jest liczona ze średnich wartości prędkości cieczy i wysokości wypełnienia przekroju czujnika pomiarowego.

W zależności od rodzaju płynącej cieczy (ścieki komunalne, ścieki podczyszczone, wody opadowe, roztopowe i inne), sensor prędkości może być montowany od góry lub od dołu czujnika.

Szafka pomiarowa (przykład)

GROM BLACK VP – Innowacyjny zestaw pomiarowy

 • GROM BLACK VP jest Nowoczesny & Tani.
 • GROM BLACK VP jest wykonany jako odcinek rury z zainstalowanymi sondami: elektromagnetyczną do pomiaru prędkości oraz ultradźwiękową do pomiaru poziomu cieczy płynącej.
 • Przyłącza procesowe są dostosowane do typoszeregu rur stosowanych w aplikacjach WOD-KAN dzięki czemu połączenie z rurociągiem może być wykonane np. przy użyciu typowych nasuwek.
 • Czujnik posiada zwartą szczelną obudowę (opcja IP68), co umożliwia zakopanie czujnika w ziemi i redukcję kosztów dzięki uniknięciu konieczności budowania studzienki pomiarowej.
 • Czujnik może być wyposażony w dodatkowe przyłącza, które umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności o pomiar temperatury lub pH ścieków, podłączenie kamery inspekcyjnej do wglądu do wnętrza czujnika, podłączenie sondy do poboru próbek lub węża do płukania.
 • GROM BLACK VP jest dostarczany z Imiennym Certyfikatem Kalibracji na mokro (z wydrukiem błędów), który może być załącznikiem do Umowy Rozliczeniowej między dowolnymi stronami, zgodnie z Ustawą „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” czy „Wodami Polskimi” w sensie Ustawy Prawo Wodne a także „Ustawy Prawo Ochrony Środowiska”.

Zakres pomiarowy i dokładność

 • Zakresy pomiarowe oraz typowe wymiary czujników dla różnych średnic podano w tabeli.
  Zakres pomiaru zależy od gęstości ścieków lub wód innych np. opadowych oraz od materiału i nachylenia rurociągu na napływie w miejscu pomiaru.
 • Dokładność pomiaru jest wyróżniająca i wynosi typowo 1% zakresu pomiarowego w rozumieniu Normy DIN 19559 cz. 1. Normę tę uznajemy za podstawową, gdyż przedstawia podstawowe zagadnienia opomiarowania ścieków płynących kanałami otwartymi.
 • GROM BLACK VP jest dostarczany z Imiennym Certyfikatem Kalibracji na mokro (z wydrukiem błędów), który może być załącznikiem do Umowy Rozliczeniowej między dowolnymi stronami, zgodnie z Ustawą „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” czy „Wodami Polskimi” w sensie Ustawy Prawo Wodne a także „Ustawy Prawo Ochrony Środowiska”.

Opomiarowanie rozliczeniowe:
wody opadowe, roztopowe, chłodnicze, powierzchniowe, ścieki

PRAWO WODNE,
Prawo Ochrony Środowiska,
O zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
WODY POLSKIE

GROM BLACK VP

Wymiary  •  Zakres pomiarowy  •  Przepustowość

Średnica zewnętrzna
mm

Długość
standard
mm

Zakres
pomiarowy
MIN / MAX
m3/h

Przepustowość
(całkowite wypełnienie)
m3/h

110
160
200
250
315

1000
standard

0.05 … 10
  0.2 … 25
  0.4 … 50
  0.6 … 80
   0.8 … 140

ok. 20
ok. 60
ok. 100
ok. 200
ok. 400

Uwaga:
Zakres pomiaru i przepustowość podano dla ścieków bytowych i spadku 0.5%.

 

Czujnik / odcinek pomiarowy

 • Standardowe średnice zewnętrzne czujnika: 110 / 160 / 200 / 250 / 315 mm.
  Typowe zakresy pomiarowe oraz wymiary czujników o różnych średnicach podano w tabeli.
 • Dobór średnicy czujnika i zakres pomiarowy są ustalane indywidualnie – po wywiadzie wstępnym z Zamawiającym.
 • W czujniku są zabudowane: elektromagnetyczny sensor prędkości (od góry lub od dołu, w zależności od rodzaju cieczy płynącej) oraz ultradźwiękowy sensor poziomu.
 • Długość zabudowy odcinka pomiarowego wynosi standardowo 100 cm, ale opcjonalnie może być dostosowana do wymagań Zamawiającego.
 • Przyłącza procesowe są dostosowane do typoszeregu rur stosowanych w aplikacjach WOD-KAN.
 • Czujnik nie ma metalowych kołnierzy, nie wymaga śrub i jest bardzo lekki.
 • Czujnik jest wykonany jako odcinek standardowej rury PVC lub PE, odporny na ścieki o praktycznie dowolnym składzie. Temperatura cieczy płynącej do +80 °C
 • Czujnik jest wykonany jako szczelny (IP68) i może być zakopany, tym samym odpadają koszty wykonania studzienki pomiarowej.
 • Opcja = odcinek pomiarowy może być doposażony w dodatkowe przyłącza do podłączenia np. czujnika temperatury ścieków, czujnika pH, sondy poboru próbek, węża do płukania.

Liczydło elektroniczne

 • Liczydło elektroniczne jest wyposażone w duży czytelny wyświetlacz na którym eksponowane są: chwilowa wartość przepływu i przepływ objętościowy.
 • Zasilanie bezpieczne: 24 V DC, pobór prądu: ok. 100 mA
  opcja = zasilanie z akumulatora: pobór prądu ok. 150 mA.
 • GROM BLACK VP jest dostarczany z oprzyrządowaną szafką pomiarową, w której jest zainstalowane liczydło do odczytów lokalnych; standardowe wymiary szafki 300 x 200 x 150 mm.
 • Opcja = komunikacja cyfrowa RS485/MODBUS RTU do systemu SCADA.

Instalacja

 • Zalecana jest standardowo zabudowa w szczelnej studni pomiarowej o średnicy 1200 … 1500 mm; w uzasadnionych przypadkach odcinek pomiarowy może być zakopany (=> kontakt z ALFINE-TIM).
 • Odcinek pomiarowy powinien być zainstalowany poziomo, kontrola ustawienia w obu osiach przy użyciu poziomicy.
 • Połączenia w szczelny system pomiarowy mogą być realizowane przy użyciu standardowych nasuwek/łączników. Jest to rozwiązanie optymalne, ponieważ jest najtańsze z możliwych a jednocześnie zapewnia łatwy montaż oraz demontaż serwisowy.
 • Długość kabli sygnałowych przy sensorach prędkości i poziomu wynosi standardowo 7 m.

Zakres dostawy

 • Czujnik o ustalonej długości, z przyłączami dla sond pomiarowych
 • Sonda prędkości (elektromagnetyczna) + sonda poziomu (ultradźwiękowa)
 • Opcje = kamera inspekcyjna, czujnik temperatury cieczy płynącej i inne według ustaleń
 • Szafka pomiarowa z osprzętem
 • Akcesoria montażowe według ustaleń.
 • Imienny Certyfikat Kalibracji na mokro.

Akcesoria

Licznik elektromechaniczny niekasowalny gwarantuje zapamiętanie
ostatniego stanu na wypadek uszkodzenia przetwornika / liczydła elektronicznego
albo na wypadek trwałego zaniku napięcia zasilania zestawu.

Licznik zaników zasilania i łącznego czasu ich trwania = nasz standard..

Akcesoria montażowe

Łącznik adaptacyjny

Łącznik adaptacyjny i redukcja

Firma ALFINE-TIM oferuje pomoc w doborze, nadzór merytoryczny na etapie projektu, kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe.