GROM BLACK VP

 • vp = elektromagnetyczny pomiar prędkości (v)
  + ultradźwiękowy pomiar poziomu (p)
 • bez kołnierzy  •  łatwa zabudowa  •  szczelny  •  do zakopania w ziemi
 • OPCJA  •  AAPI = Autoryzowana Armatura Pomiarowo-Inspekcyjna

Rozliczenia - Norma DIN 19559-1

Liczniki ścieków nie podlegają aktualnie prawnej kontroli metrologicznej.
Zagadnienia opomiarowania ścieków płynących kanałami otwartymi, z uwzględnieniem metod i błędów pomiaru, przybliża Norma DIN 19559-1:1983-07, którą uznajemy za normę wiodącą:

 • Pomiary przepływu ścieków w kanałach i przewodach otwartych
  (norma przetłumaczona na język polski => kontakt z ALFINE-TIM)
 • Measurement of flow of waste water in open channels and gravity conduits; general information
  (norma w j. angielskim)
 • Durchflußmessung von Abwasser in offenen Gerinnen und Freispiegelleitungen;
  Allgemeine Angaben (norma w j. niemieckim)

 

Wprowadzenie

Zestawy z grupy GROM FAMILY są przeznaczone do opomiarowania cieczy płynących grawitacyjnie kanałami otwartymi o dowolnym kształcie. Kanał otwarty oznacza swobodną, bezciśnieniową powierzchnię cieczy.

Dla zapewnienia stabilnych wskazań należy wytłumić (uspokoić) przepływ po stronie napływu na czujnik, tzn. zapewnić, aby przepływ był wolnozmienny, ustalony i o symetrycznym rozkładzie prędkości. Zabroniony jest przepływ o charakterze turbulentnym („strzelającym”) lub szybkozmienny. Jest to zgodne z praktyką wolnozmiennego przepływu grawitacyjnego w kanałach ściekowych, ponieważ gwałtowny spust ścieków lub krótkotrwałe włączenie pompy może spowodować zawirowania z błędotwórczym udziałem powietrza.
Zalecenia te można łatwo spełnić przez zapewnienie długiego, o jednorodnym przekroju i prostego odcinka dopływowego do miejsca pomiaru.

Zestawy z grupy GROM FAMILY mogą być zastosowane do rozliczeniowego i kontrolnego opomiarowania:

 • ścieków oczyszczonych i nieoczyszczonych.
 • wód opadowych, wód roztopowych, wód popłucznych, wód chłodniczych i innych.

Przeznaczenie

GROM BLACK VP jest uproszczoną konstrukcyjnie wersją zestawu GROM BLUE.

W zestawie GROM BLACK VP (podobnie jak w zestawie GROM BLUE), objętość płynącej cieczy jest liczona:

 • przy niepełnym wypełnieniu rurociągu => ze średnich wartości prędkości cieczy i wysokości wypełnienia przekroju czujnika pomiarowego
 • przy wypełnieniu powyżej ok. 95% => następuje detekcja tego stanu i przepływ jest liczony jako iloczyn prędkości cieczy i przekroju rurociągu, czyli “pełną rurą”!

W zależności od rodzaju płynącej cieczy (deszczówka / wody opadowe, roztopowe, ścieki podczyszczone, ścieki komunalne i inne), sensor prędkości może być montowany od góry lub od dołu czujnika. Optymalny wybór ustalany jest w zależności od specyficznych parametrów punktu pomiarowego, w drodze konsultacji z Projektantem / Inwestorem.

Oba rozwiązania w zasadzie nie wymagają studzienki, co znacznie obniża koszty inwestycji. Konieczne jest wyłącznie zapewnienie możliwości awaryjnego odkopania odcinka pomiarowego dla ewentualnej wymiany sensora poziomu lub sensora  prędkości. Taką ewentualność powinien przewidzieć Projektant.

GROM BLACK VP
podczas badań na mokro
na stanowisku firmy ALFINE-TIM

GROM BLACK VP w wykonaniu specjalnym, z przyłączami szczelnymi zapewniającymi możliwość inspekcji przy użyciu kamery, pobieranie próbek, pomiar pH, pomiar temperatury, płukanie wnętrza czujnika – także w czujniku zakopanym

GROM BLACK VP
zasada działania

GROM BLACK VP – Innowacyjny zestaw pomiarowy

 • GROM BLACK VP jest Nowoczesny & Tani.
 • GROM BLACK VP jest wykonany jako odcinek rury z zainstalowanymi sensorami: elektromagnetycznym do pomiaru prędkości oraz ultradźwiękowym do pomiaru poziomu cieczy płynącej.
 • GROM BLACK VP jest uniwersalny = może mierzyć zarówno przy częściowym jak i przy całkowitym wypełnieniu rurociągu dzięki zastosowaniu opcjonalnego Detektora Pełnej Rury (FDP = Full Pipe Detector), który umożliwia automatyczne dostosowanie zaimplementowanego algorytmu obliczania wartości przepływu.
 • Czujnik posiada zwartą SZCZELNĄ obudowę (opcja IP68), co umożliwia zakopanie czujnika w ziemi i redukcję kosztów dzięki uniknięciu konieczności budowania studzienki pomiarowej. W czujniku przeznaczonym do zakopania będą przewidziane specjalne osłony przyłączy oraz kabli pomiarowych.
 • Czujnik może być opcjonalnie wyposażony w dodatkowe przyłącza, które umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności:
  – podłączenie kamery inspekcyjnej umożliwiającej wgląd do wnętrza czujnika
  – podłączenie sensora temperatury lub pH ścieków
  – podłączenie sondy do poboru próbek ścieków
  – podłączenie węża do przepłukania wnętrza czujnika
 • Przyłącza procesowe są dostosowane do typoszeregu rur stosowanych w aplikacjach WOD-KAN dzięki czemu połączenie z rurociągiem może być wykonane np. przy użyciu typowych nasuwek.
 • GROM BLACK VP jest dostarczany z Imiennym Certyfikatem Kalibracji na mokro (z wydrukiem błędów), który może być załącznikiem do Umowy Rozliczeniowej między dowolnymi stronami, zgodnie z Ustawą „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” czy „Wodami Polskimi” w sensie Ustawy Prawo Wodne a także „Ustawy Prawo Ochrony Środowiska”.

Cechy wyróżniające

 • Wykonanie tanie, szczelne, bez materiałów korodujących
 • GROM BLACK VP jest dostarczany w wykonaniu PLUG & PLAY a więc …
  – wystarczy zamontować i włączyć zasilanie = pomiary rozpoczynają się natychmiast!
  – po zainstalowaniu na obiekcie nie jest potrzebna kalibracja ani ustawianie zera!
  – nie są potrzebne specjalne kwalifikacje!
 • Zestaw jest niezawodny i łatwy w serwisowaniu
 • Pomiar przepływu w obu kierunkach
 • Oddzielne liczniki objętości dla każdego kierunku przepływu
 • Odporny na cofki i podtopienia
 • Możliwość zdalnych odczytów i zdalnego serwisu

Zakres pomiarowy i dokładność

 • Zakresy pomiarowe oraz typowe wymiary czujników dla różnych średnic podano w tabeli.
  Zakres pomiaru zależy od gęstości ścieków lub wód innych np. opadowych oraz od materiału i nachylenia rurociągu na napływie w miejscu pomiaru.
 • Dokładność pomiaru jest wyróżniająca i wynosi typowo 1% zakresu pomiarowego w rozumieniu Normy DIN 19559 cz. 1. Normę tę uznajemy za podstawową, gdyż przedstawia podstawowe zagadnienia opomiarowania ścieków płynących kanałami otwartymi.
 • GROM BLACK VP jest dostarczany z Imiennym Certyfikatem Kalibracji na mokro (z wydrukiem błędów), który może być załącznikiem do Umowy Rozliczeniowej między dowolnymi stronami, zgodnie z Ustawą „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” czy „Wodami Polskimi” w sensie Ustawy Prawo Wodne a także „Ustawy Prawo Ochrony Środowiska”.

GROM BLACK VP
Wnętrze czujnika  / rury
Przykładowe widoki z kamery inspekcyjnej (USB), na ekranie laptopa lub smartfona

Szafka pomiarowa (przykład)

GROM BLACK VP

Wymiary  •  Zakres pomiarowy  •  Przepustowość

Średnica zewnętrzna
(przyłączeniowa)
mm

Długość zabudowy
standard
mm

Zakres
pomiarowy
MIN / MAX
m3/h

Przepustowość
całkowite wypełnienie / *1
m3/h

110
160
200
250
315

ok. 1000
standard

0.04 … 12
  0.1 … 40
  0.2 … 75
   0.4 … 120
   0.6 … 250

ok. 16 / 32
ok. 50 / 100
ok. 83 / 170
 ok. 150 / 300
 ok. 280 / 600

Uwagi:

*1 Po całkowitym wypełnieniu zakres pomiaru jest co najmniej 2-krotnie większy.

*2 Orientacyjne zakresy pomiarowe i przepustowość podano dla przepływu grawitacyjnego ścieków i nachyleniu ok. 0.5%.

 

AAPI = Autoryzowana Armatura Pomiarowo-Inspekcyjna

AAPI = Autoryzowana Armatura Pomiarowo-Inspekcyjna stanowi innowacyjną wersję wyczystki specjalnej, stosowanej w zestawach pomiarowych z grupy GROM FAMILY od ponad 20-tu lat.

AAPI umożliwia wygodne rozszerzenie funkcjonalności zestawów pomiarowych GROM (w szczególności zestawu GROM BLUE, GROM BLACK VP czy GROM BLACK DUET), jeśli równocześnie z pomiarem przepływu wymagany jest np. pomiar pH / przewodności / temperatury cieczy płynącej. Cechą wyróżniającą jest sposób montażu sensorów pH i/lub przewodności właściwej = od dołu odcinka AAPI.
Do pomiaru tych parametrów firma ALFINE-TIM zaleca zastosowanie dwukanałowego zestawu AWT420 firmy ABB.

AAPI wyróżnia SZCZELNOŚĆ, solidność i dokładność wykonania, łatwość montażu i serwisowania i wiele innych ,,, 

AAPI zasada działania

Czujnik / odcinek pomiarowy

 • Standardowe średnice zewnętrzne czujnika: 110 / 160 / 200 / 250 / 315 mm.
  Typowe zakresy pomiarowe oraz wymiary czujników o różnych średnicach podano w tabeli.
 • Dobór średnicy czujnika i zakres pomiarowy są ustalane indywidualnie – po wywiadzie wstępnym z Projektantem / Zamawiającym.
 • W czujniku są zabudowane: elektromagnetyczny sensor prędkości (od góry lub od dołu, w zależności od rodzaju cieczy płynącej) oraz ultradźwiękowy sensor poziomu.
 • Długość zabudowy odcinka pomiarowego wynosi standardowo 100 cm, ale opcjonalnie może być dostosowana do wymagań Zamawiającego.
 • Przyłącza procesowe są dostosowane do typoszeregu rur stosowanych w aplikacjach WOD-KAN.
 • Czujnik nie ma metalowych kołnierzy, nie wymaga śrub i jest bardzo lekki.
 • Czujnik jest wykonany jako odcinek standardowej rury PVC lub PE, odporny na ścieki o praktycznie dowolnym składzie. Temperatura cieczy płynącej do +80 °C
 • Czujnik jest wykonany jako szczelny (opcja IP68) i może być zakopany, tym samym odpadają koszty wykonania studzienki pomiarowej, pod warunkiem zapewnienia możliwości awaryjnego odkopania odcinka pomiarowego dla ewentualnej wymiany sensora poziomu lub sensora prędkości.
 • Opcja = odcinek pomiarowy może być doposażony w dodatkowe przyłącza do podłączenia np. kamery inspekcyjnej, sensora  temperatury ścieków, sensora pH, sondy poboru próbek, węża do płukania wnętrza czujnika.

Liczydło elektroniczne

 • Liczydło elektroniczne do odczytów lokalnych jest wyposażone w duży czytelny wyświetlacz na którym eksponowane są: chwilowa wartość przepływu i przepływ objętościowy.
 • Zasilanie bezpieczne: 24 V DC, pobór prądu: ok. 100 mA; opcjonalnie dostępne jest zasilanie EKO-POWER:
  – zasilanie z akumulatora: pobór prądu ok. 150 mA
  – zasilanie z systemu Akumulator +Solar + Wiatr
  NOWOŚĆ = możliwość zasilania z Generatora wodnego, napędzanego strumieniem mierzonej
      cieczy (np. deszczówka, wody burzowe).
 • GROM BLACK VP jest dostarczany z oprzyrządowaną szafką pomiarową, w której jest zainstalowane liczydło elektroniczne i wyposażenie; standardowe wymiary szafki 300 x 200 x 150 mm (w uzasadnionych przypadkach 800 x 600 x 300).
 • Opcja = Komunikacja cyfrowa RS485/MODBUS RTU lub Ethernet => do systemu SCADA.
 • Opcja = Rejestracja lokalna danych pomiarowych w pamięci inteligentnego liczydła / interwał co 1 sekundę / pojemność pamięci wystarcza na rok rejestracji.

Instalacja

 • Zalecana jest standardowo zabudowa w szczelnej studni pomiarowej o średnicy 1200 … 1500 mm; w uzasadnionych przypadkach odcinek pomiarowy może być zakopany (=> kontakt z ALFINE-TIM).
 • Odcinek pomiarowy powinien być zainstalowany poziomo, kontrola ustawienia w obu osiach przy użyciu poziomicy.
 • Połączenia w szczelny system pomiarowy mogą być realizowane przy użyciu standardowych nasuwek/łączników. Jest to rozwiązanie optymalne, ponieważ jest najtańsze z możliwych a jednocześnie zapewnia łatwy montaż oraz demontaż serwisowy.
 • Długość kabli sygnałowych przy sensorach prędkości i poziomu wynosi standardowo 7 m.

Zakres dostawy

 • Czujnik o zamówionej długości, z przyłączami dla sond pomiarowych
 • Sonda prędkości (elektromagnetyczna) + sonda poziomu (ultradźwiękowa)
 • Opcje = kamera inspekcyjna, czujnik temperatury cieczy płynącej i inne według ustaleń
 • Szafka pomiarowa z osprzętem
 • Akcesoria montażowe według ustaleń.
 • Imienny Certyfikat Kalibracji na mokro.

Akcesoria

Licznik elektromechaniczny niekasowalny gwarantuje zapamiętanie ostatniego stanu na wypadek uszkodzenia przetwornika / liczydła elektronicznego albo na wypadek trwałego zaniku napięcia zasilania zestawu.

Licznik zaników zasilania i łącznego czasu ich trwania = nasz standard.

Lampka sygnalizacyjna stanu ALARM, umieszczona na szafce pomiarowej

Generator wodny napędzany strumieniem mierzonej cieczy = umożliwia opcjonalne zasilanie szczególnie w przypadku opomiarowania deszczówki i wód burzowych.

Akcesoria montażowe

Łącznik adaptacyjny

Łącznik adaptacyjny i redukcja

GROM BLACK VP w wykonaniu specjalnym, z przyłączami szczelnymi zapewniającymi możliwość inspekcji przy użyciu kamery, pobieranie próbek, pomiar pH, pomiar temperatury, płukanie wnętrza czujnika – także w czujniku zakopanym

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.