GROM K YELLOW

 • Zestaw ultradźwiękowy, z przelewem Palmera-Bowlusa
 • Nowo montowane lub istniejące studzienki DIAMIR / MATBET i inne
 • Studnie niewłazowe i włazowe, średnica DN600 i większe, dowolna wysokość
 • Innowacyjne sposoby instalacji = stacjonarne lub WYJMOWALNE na wysięgniku
 • Niezawodność ponad 10 lat  •  PLUG & PLAY  •  tani  •  dokładny
 • opcja = wykonanie specjalne do zakopania

Rozliczenia - Norma DIN 19559-1 = więcej

Liczniki ścieków nie podlegają aktualnie prawnej kontroli metrologicznej.
Zagadnienia opomiarowania ścieków płynących kanałami otwartymi, z uwzględnieniem metod i błędów pomiaru, przybliża Norma DIN 19559-1:1983-07, którą uznajemy za normę wiodącą:

 • Pomiary przepływu ścieków w kanałach i przewodach otwartych
  (norma przetłumaczona na język polski => kontakt z ALFINE-TIM)
 • Measurement of flow of waste water in open channels and gravity conduits; general information
  (norma w j. angielskim)
 • Durchflußmessung von Abwasser in offenen Gerinnen und Freispiegelleitungen;
  Allgemeine Angaben (norma w j. niemieckim)

 

Wprowadzenie

Zestawy z grupy GROM FAMILY są przeznaczone do opomiarowania cieczy płynących grawitacyjnie kanałami otwartymi o dowolnym kształcie. Kanał otwarty oznacza swobodną, bezciśnieniową powierzchnię cieczy.

Dla zapewnienia stabilnych wskazań należy wytłumić (uspokoić) przepływ po stronie napływu na czujnik, tzn. zapewnić, aby przepływ był wolnozmienny, ustalony i o symetrycznym rozkładzie prędkości. Zabroniony jest przepływ o charakterze turbulentnym („strzelającym”) lub szybkozmienny. Jest to zgodne z praktyką wolnozmiennego przepływu grawitacyjnego w kanałach ściekowych, ponieważ gwałtowny spust ścieków lub krótkotrwałe włączenie pompy może spowodować zawirowania z błędotwórczym udziałem powietrza.
Zalecenia te można łatwo spełnić przez zapewnienie długiego, o jednorodnym przekroju i prostego odcinka dopływowego do miejsca pomiaru.

Zestawy z grupy GROM FAMILY mogą być zastosowane do rozliczeniowego i kontrolnego opomiarowania:

 • ścieków oczyszczonych i nieoczyszczonych.
 • wód opadowych, wód roztopowych, wód popłucznych, wód chłodniczych i innych.

 

GROM K w rozliczeniach

GROM K YELLOW spełnia wymogi stawiane urządzeniom rozliczeniowym i posiada wyróżniające cechy jakich należy oczekiwać od ściekomierza / wodomierza rozliczeniowego:

 • Blokada możliwości zmiany wskazań i stanu licznika z klawiatury licznika na miejscu instalacji oraz opcjonalnie przez wykorzystanie oprogramowania transmisji cyfrowej np. GPRS. Dotyczy to również czynności ZEROWANIA na miejscu instalacji. Ta właściwość zawsze była pod nadzorem Urzędów Miar i towarzyszyła zarówno ściekomierzom / wodomierzom jak i licznikom cieczy innych niż woda. Stosowane w przeszłości liczniki ścieków podlegały prawnej kontroli metrologicznej jako „liczniki cieczy w kanałach otwartych” i plombowano specjalny przełącznik wewnątrz liczydła aby zablokować możliwość zmiany nastaw z poziomu klawiatury.
  W liczniku rozliczeniowym nie dopuszcza się bowiem żadnej możliwości zmiany charakterystyki pomiarowej poprzez jakiekolwiek działanie nie pozostawiające śladów ingerencji w wynik pomiaru.
  Jak dotąd ściekomierze nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej a zatem kwestię stosownych zabezpieczeń ustalają rozliczające się strony i zapisują je w umowie cywilno-prawnej.
  Aktualnie, z uwagi na dwukierunkową transmisję GPRS, możliwa byłaby zdalna zmiana nastaw a więc oprogramowanie zdalnej rejestracji winno spełniać warunek „TYLKO do ODCZYTU”, tj. rozliczające się strony mogą wyłącznie odczytywać wskazania lokalne ściekomierza i wyniki zarejestrowane na serwerze.
 • Dostarczany ściekomierz GROM K YELLOW jest wzorcowany na profesjonalnym stanowisku firmy ALFINE-TIM, jest dostarczany wraz z odcinkiem napływu/wypływu. Wystarczy aby został zamontowany poziomo z zachowaniem swobodnego wypływu co jest łatwe do spełnienia przez każdego wykonawcę. Stosowne wytyczne klient otrzymuje bezpłatnie już na etapie projektu.
  Należy zaakcentować, że ewentualne spiętrzenie poziomu ścieków spowoduje wzrost wskazania i na pewno „ściekodawca” nie skorzysta z tego sposobu wpływania na stan licznika ściekomierza.
 • Po zainstalowaniu i włączeniu zasilania ściekomierz GROM K YELLOW mierzy poprawnie i natychmiast pokazuje przepływ, poziom wypełnienia, zasilanie oraz stan licznika a także natychmiast gromadzi dane do wysyłki na nowoczesny i bezpieczny serwer do rejestracji i monitoringu.
 • Wizualizacja danych ściekomierza GROM K YELLOW jest oprogramowana profesjonalnie a dane zarejestrowane na serwerze są dostępne (po zalogowaniu), z każdej przeglądarki internetowej, w trybie „TYLKO do ODCZYTU”!
  Zapewniona jest możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego oraz wydruki danych pomiarowych.
 • Zestaw GROM K YELLOW nie traci dokładności po zdemontowaniu a zatem może być w dowolnym czasie zdemontowany i ponownie sprawdzony NA MOKRO na stanowisku firmy ALFINE-TIM lub podobnym.

Wybrane cechy wyróżniające

 • niski koszt
 • łatwa instalacja w studzienkach pomiarowych, niskie koszty budowlane
 • GROM K YELLOW jest dostarczany w wykonaniu PLUG & PLAY a więc …
  – wystarczy zamontować i włączyć zasilanie = pomiary rozpoczynają się natychmiast!
  – po zanstalowaniu na obiekcie nie jest potrzebna kalibracja ani ustawianie zera!
  – nie są potrzebne specjalne kwalifikacje!
 • zasilanie bezpieczne 24 VDC (standard) a opcjonalny system autonomicznego ekologicznego zasilania EKO-POWER daje możliwość pracy w miejscach odległych, gdzie nie ma zasilania z sieci
 • instalacja w rurociągach o średnicach od DN 110 wzwyż, szeroki zakres pomiarowy, już od ok. 0.1 m3/h (0.03 l/s)
 • opcja – wykonanie szczelne IP 68 lub wykonanie specjalne do zakopania.
 • GROM K YELLOW jest dostarczany z Imiennym Certyfikatem Kalibracji na mokro (z wydrukiem błędów). Może ono być załącznikiem do Umowy Rozliczeniowej między dowolnymi stronami, zgodnie z Ustawą „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” czy „Wodami Polskimi” w sensie Ustawy Prawo Wodne a także „Ustawy Prawo Ochrony Środowiska”. Świadectwo uwzględnia przewidywane wartości przepływu występujące w miejscu pomiaru, dzięki czemu zapewniona jest mierzalność nawet bardzo małych przepływów.

GROM K w kinecie

GROM K w studni niewłazowej DN600
(przykład)

GROM K YELLOW

Wymiary  •  Zakres pomiarowy

Średnica zewnętrzna (przyłączeniowa)
mm

110
160
200
250

Wymiary / długość zabudowy
standard
mm

 ok. 1000 mm
(standard)
max. ok. 1500 mm

Zakres
pomiarowy
MIN / MAX
m3/h

0.1 … 8
0.3 … 30
0.8 … 60
1.5 … 100

Uwaga:
Zakres pomiaru podano dla ścieków bytowych i spadku 0.5%.

 

Akcesoria

Licznik elektromechaniczny niekasowalny gwarantuje zapamiętanie ostatniego stanu na wypadek uszkodzenia przetwornika / liczydła elektronicznego albo na wypadek trwałego zaniku napięcia zasilania zestawu.

Licznik zaników zasilania i łącznego czasu ich trwania = nasz standard..

Lampka sygnalizacyjna stanu ALARM, umieszczona na szafce pomiarowej

Generator wodny napędzany strumieniem mierzonej cieczy = umożliwia opcjonalne zasilanie szczególnie w przypadku opomiarowania deszczówki i wód burzowych.

Akcesoria montażowe

Łącznik adaptacyjny

Łącznik adaptacyjny i redukcja

Zapraszamy do współpracy Inwestorów i Projektantów.
Firma ALFINE-TIM oferuje bezpłatne doradztwo, pomoc w doborze metody i aparatury pomiarowej, nadzór merytoryczny na etapie projektu,
kompletację i dostawę aparatury pomiarowej, nadzór nad montażem lub montaż pod klucz, uruchomienie na obiekcie, usługi serwisowe, naprawy i remonty.